Skip to main content

Welkom bij Rocketing. Deze “Terms & Conditions” (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van onze website, diensten en producten (gezamenlijk, de “Diensten”). Door gebruik te maken van onze Diensten, verklaart u akkoord te gaan met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid, mag u onze Diensten niet gebruiken.

1. Dienstverlening

Rocketing is een marketingbureau dat een breed scala aan diensten aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot: zoekmachineoptimalisatie (SEO), social media marketing, content marketing, e-mailmarketing en online adverteren. Onze Diensten worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen Rocketing en de klant. Door gebruik te maken van onze Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Diensten.

2. Tarieven en betaling

Tarieven voor onze Diensten worden bepaald op basis van het soort werkzaamheden dat moet worden uitgevoerd en het aantal uur dat het marketingteam van Rocketing daaraan moet besteden. Rocketing behoudt zich het recht voor om de tarieven voor de Diensten op elk moment te wijzigen. De klant wordt van tevoren op de hoogte gebracht van eventuele tariefwijzigingen. Rocketing hanteert een transparant prijsbeleid en streeft ernaar om alle kosten zo duidelijk mogelijk te communiceren. Hieronder staan enkele belangrijke punten die betrekking hebben op kosten en facturatie.

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de klant de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Rocketing gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen en de incassokosten die hieruit voortvloeien bij de klant in rekening te brengen.
Voor bedragen boven €15.000,- hanteren wij een pre-payment van 50% van het totale factuurbedrag. Uitlevering vindt uitsluitend plaats na betaling of ontvangst van een PO-nummer.
Alle prijzen op de offerte zijn exclusief 21% BTW en geldig tot 30 dagen na dagtekening.

3. Levering en ontwerp

Rocketing biedt ontwerp- en leveringsservices aan en we streven ernaar om onze klanten de best mogelijke ervaring te bieden. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we enkele belangrijke punten opgenomen in onze algemene voorwaarden.

Bij het aanleveren van designs die binnen 5 werkdagen voor de deadline worden ingediend, worden extra projectkosten van €100,- in rekening gebracht.
Wanneer er een ontwerp verzoek binnenkomt dat binnen 3 werkdagen moet worden geleverd, wordt er een extra toeslag van €50,- per design in rekening gebracht.

4. Beperkingen, annulering en verantwoordelijkheid

Rocketing zal zich inspannen om de Diensten volgens de hoogst mogelijke normen te leveren. Wij behouden ons echter het recht voor om het aantal aanpassingen of herzieningen dat de klant kan aanvragen, te beperken. Rocketing behoudt zich ook het recht voor om de Diensten tijdelijk of permanent op te schorten als dit nodig is om onderhoud uit te voeren of in verband met omstandigheden buiten onze controle. Rocketing begrijpt dat soms annuleringen nodig zijn en we streven ernaar om onze klanten de beste oplossing te bieden in geval van onvoorziene omstandigheden. Hieronder vindt u enkele belangrijke punten met betrekking tot annuleringen en verantwoordelijkheid.

  • Annulering van een activatie team dient minimaal 24 uur van tevoren te worden aangegeven bij uw Sales contactpersoon of Projectmanagement.
  • Bij annuleringen binnen 24 uur of het ontbreken van een annulering worden de volledige kosten doorberekend aan de klant. Voor 24-uurs annulering in het weekend is er een noodnummer beschikbaar.
  • Additionele DTP-checks, proefdrukken vanuit de drukker worden doorberekend aan de klant.

5. Beëindiging

Rocketing behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen als de klant zich niet houdt aan de bepalingen van de overeenkomst. De klant kan de overeenkomst beëindigen door Rocketing schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de overeenkomst wordt beëindigd voordat alle verschuldigde bedragen zijn betaald, heeft Rocketing het recht om alle openstaande bedragen in rekening te brengen.

6. Vertrouwelijkheid en privacy

Rocketing zal alle informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk behandelen en zal dergelijke informatie alleen gebruiken voor het leveren van de Diensten. Wij zullen persoonsgegevens van klanten verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving.

7. Intellectueel eigendom

De klant erkent dat Rocketing de eigenaar is van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten) met betrekking tot de Diensten die Rocketing aan de klant levert. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verleent Rocketing de klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de Diensten te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld. Het is de klant niet toegestaan om de Diensten te wijzigen, kopiëren, distribueren, doorverkopen, sublicentiëren, overdragen, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, of afgeleide werken te maken van de Diensten.

8. Overige bepalingen

Rocketing is niet financieel verantwoordelijk voor het aantal gerealiseerde leads en cashbacks. Het genoemde aantal leads en cashbacks zijn een benchmark naar aanleiding van eerdere campagnes en bieden geen garantie voor deze activatie. Additionele DTP-checks, proefdrukken vanuit de drukker en andere bijkomende kosten worden doorberekend aan de Klant. De agency fee wordt berekend op basis van het subtotaal op de uiteindelijke factuur. De kosten voor campagne & media management worden berekend op basis van het uiteindelijk gespendeerde mediabudget.

9. Aansprakelijkheid en garantie

Rocketing zal zich inspannen om de Diensten volgens de hoogst mogelijke normen te leveren. Wij bieden echter geen garantie dat onze Diensten foutloos of ononderbroken zullen zijn. Rocketing is niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving of verlies van zakelijke kansen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de Diensten die door Rocketing worden geleverd, ongeacht of Rocketing op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De totale aansprakelijkheid van Rocketing jegens de klant voor enige directe schade, kosten of verliezen, ongeacht de oorzaak of vorm van de actie, zal in geen geval hoger zijn dan het totale bedrag dat de klant aan Rocketing heeft betaald voor de Diensten waarop de claim betrekking heeft.

10. Wijzigingen

Rocketing behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht op het moment dat ze op onze website zijn gepubliceerd. Door gebruik te maken van onze Diensten na de publicatie van eventuele wijzigingen in de Voorwaarden, gaat u akkoord met de gewijzigde Voorwaarden.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of het gebruik van onze Diensten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

11. Contact

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, ons Privacybeleid of onze Diensten, kunt u contact met ons opnemen via contact@rocketing.nl.

Laatste update

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op maandag 24 april 2023.

Bedankt voor het lezen van onze voorwaarden.